Privacyverklaring

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring Lease a Bike is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Bike Mobility Services B.V. (“BMS”) in verband met onze dienstverlening, merkproducten van Lease a Bike en deze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

BMS (Stationsplein 19A, 3818 LE Amersfoort, Nederland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van Lease a Bike.

BMS maakt deel uit van Pon Holdings B.V. en diens verbonden ondernemingen (“Pon”). BMS en Pon zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verwerken we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke gegevens we exact verwerken, is afhankelijk van welke websites, producten of services je gebruikt en hoe je het gebruikt. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die je verstrekt aan ons
Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, Lease a Bike producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van Lease a Bike producten etc.

Gegevens verzameld via sensoren
Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers, een camera en touchscreens.

In overeenstemming met de doeleinden worden de via de sensoren verzamelde gegevens over jou en de gebruikte apparaten verzonden naar BMS en andere externe partijen die de gegevens nodig hebben om de overeengekomen diensten aan BMS te leveren.

Metadata
Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van BMS gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten. Zie het Cookiebeleid Lease a Bike voor meer informatie.

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

Manier van verwerken Persoonsgegevens die worden verwerkt Doeleinden gebruik persoonsgegevens Rechtsgrond
Abonneren nieuwsbrief Naam, e-mailadres De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang
Contactformulier van onze klantenservice Naam, e-mailadres en telefoonnummer De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang
Lease a Bike account aanmaken Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Evt. personeelsnummer en/of afdelingscode De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 Toestemming, gerechtvaardigd belang of uitvoering van een overeenkomst
Merkproduct van Lease a Bike te registreren - De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang
Lease a Bike producten kopen via de website Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Evt. personeelsnummer en/of afdelingscode De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang
Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum Naam, e-mailadres en telefoonnummer De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang
Bezoek aan onze websites (cookies) Metadata. NB: zie het Cookiebeleid Lease a Bike voor verdere details De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang
Inloggen via sociale media op onze websites Metadata NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account. De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang
Gebruik van de app - De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar privacy@pon.com.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Je dient ervan bewust te zijn dat BMS deel uitmaakt van een business groep binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Pon. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Pon bedrijfsonderdelen. Je kunt de lijst en locatie van onze bedrijven hier raadplegen: http://www.pon.com/nl-nl/our-business/bedrijven.

BMS kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens BMS en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. BMS kan jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden, zodat zij je marketingcommunicatie kunnen sturen, in overeenstemming met jouw keuzes. BMS vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. BMS zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden.

BMS of Pon kan reorganiseren, fuseren of op enigerlei andere wijze (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen of afstoten. Als een dergelijke onderneming aan Lease a Bike gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar en zijn adviseurs bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?
BMS zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat BMS passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen via privacy@pon.com.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht. Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken
Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid van Lease a Bike voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Jouw rechten
Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via privacy@pon.com. We zullen conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

Contact, vragen, feedback en functionaris gegevensbescherming
Stuur je vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring naar: privacy@pon.com.

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijke privacyrecht plaatsvindt.

Beleidswijzigingen
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op datum: 9 februari 2021.

Privacy Statement Lease a Bike tot februari 2021